مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

نوآوری محصول چیست؟

0

در این مطلب از دیجیتالیا به تشریح موضوع نوآوری در محصول و نتایج حاصل از آن بر طراحی محصول می پردازیم که امروزه جایگاه مهمی را در طراحی صنعتی به خود اختصاص داده است. با ما همراه باشید .

در حال حاضر اینگونه تصور می گردد که نوآوری در محصول نشأت گرفته از منابع گوناگونی اســت. تفکر فعلی مبتنی بر نوآوری روش مند و سیســتماتیک اظهــار مــی دارد کــه نــوآوری از تعامــلات پیچیــده و دراز مــدت بین انســان ها بوجــود می آیــد. با این حال بــرای مدتی طولانی، نوآوری صرفا با شناخت و تحقیق در مورد راه حل هــای تکنیکی شــناخته شــده بود. حتی امــروزه در بســیاری از مــوارد نــوآوری به معرفــی فناوری های جدید برای محصــول و یا روش تولیــد آن در جهــت ارتقــای عملکــرد و قابلیــت اســتفاده و یــا کاهــش قیمــت آن اطــلاق می گــردد.

از اوایل دهه ۱۹۹۰، نــگاه جدیــدی متمرکــز بــر رضایــت مشــتری در رأس تفکــر تکنولوژیک نوآوری در محصول بوجــود آمــد؛ تفکــری کــه در نتیجــه آن، نوآوری بر اســاس نیازهــای جدید بــازار پایه ریزی گردید. این نــوع از نــوآوری در تضاد با نــوآوری حاصل از تکنولــوژی و بازار نیســت بلکــه به عنوان مکمل و بر اســاس مواجهه با احتیاجات جدید بازار و یا تبعیت یک محصول موجود از فناوری های نوین منتج شده می باشد.

پیشنهاد بعدی

نوآوری در زیبایی

نــوآوری در زیبایــی بــه شــناخت و تشــخیص محصــول مربــوط می شود. اینکه ظاهر یک محصول به چــه میزان از محصولات رقیــب خــود متفــاوت اســت. ایــن مطلب بــا ظاهــر بیرونــی محصول مرتبط است؛ خصوصیاتی که (شکل، اندازه، تناسب اجزاء و رنگ) با نگاه اول و بدون نیاز به تعامل با محصول و یا درک آن می تواند مورد قضاوت قرار گیرد. این قسمتی از طراحی است که نورمن از آن بعنــوان غریــزه یــاد می کنــد کــه باعــث تحریــک احساســات مــا می گــردد. او تصریح می کند که ایــن موضوع می تواند به سادگی و بوسیله مشاهده افراد و واکنش آنها به یک شیئی، مورد مطالعــه قــرار گیــرد.

در نمونه هایــی از محصــولات زیبــا، افــراد بعد از نگاهی ســریع، تصمیم به خواستن یا نخواستن یک شیئی می گیرند و ســپس از خــود می پرســند کــه مــورد اســتفاده محصول چیســت و قیمت آن چند است. بنابراین نوآوری در زیبایی می تواند در نتیجه تفسیر صوری جدیدی از محصول تعریف گردد.

نوآوری محصول چیست؟

نوآوری در استفاده

نــوآوری در اســتفاده بــا بخشــی از طراحــی ســروکار دارد کــه در آن استفاده از یک محصول بهبود و یا اصلاح گردد و شاید هم در قیاس با محصولات موجود در بازار، عملکردی جدید به محصول اضافه گردد. تفــاوت اصلــی بیــن روش یک طــراح و یک مهندس در بهبــود و یا رفع معضل یک عملکرد در حساسیت آنها به تعامل بین انسان و محصول اســت بدین معنا که: “مهندســی که درصدد محاســبه استحکام یک پیــچ برمی آیــد، بــه اینکه اســتفاده گر به ایــن موضوع می اندیشــد یا نه اصلا فکر نمی کند و حتی در این راســتا شــاید از تفکرات اســتفاده گر نیز دوری جوید”.

به عبارتی وقتی که مفهوم عملکرد در کانون کارکرد یک محصــول قــرار می گیــرد، مفهوم اســتفاده، بعد فرهنگی و اجتماعی را بــرای آن محصول به ارمغان می آورد. لذا نوآوری در اســتفاده در اینجا بعنــوان جانشــینی بــرای نــوآوری در عملکــرد درنظــر گرفته می شــود؛ درحالی که نوآوری در عملکرد، تماما به نوآوری اشاره می کند که توسط معیارهای فنی ارائه می گردد.

هدف طراح صنعتی وقتی شکل محصولی را طراحی می کند، باید بــر این تلاش اســتوار باشــد که عملکــرد و طرز اســتفاده از محصول را به روشنی تصریح کند.

طراحی وابسته به رفتار

انسلمی اذعان می دارد که کیفیت یک محصول همزمان با تعامل محصول-اســتفاده گر در شــرایط فراهم آمــده بــرای آنهــا، تعریــف می گــردد. این رابطه ایســت که اســتفاده گر با محصول، ویژگی هایش، طرز اســتفاده از آن، ایمنــی و قابلیــت اطمینــان آن دارد. ایــن شــکل از طراحی که براساس استفاده از محصول است به قول نورمن “طراحی وابسته به رفتار” نامیده می شود و طراحان و ارگونومیست ها با مشارکت یکدیگر آنرا به کار می برند.

تعامــل بــا یــک محصــول و درک چگونگــی اســتفاده از آن، هــردو مربــوط بــه مفاهیم تغییرپذیر فرهنگی هســتند. بنابرایــن نوآوری در اســتفاده ماننــد هــر نــوآوری دیگــری در طراحــی بــا مفاهیــم فرهنگی ارتباط دارد.

نوآوری محصول چیست؟

نوآوری در مفهوم

نــوآوری در مفهــوم بــه جنبه هــای احساســی و ســمبولیک یک محصول مرتبط است. مثلا اینکه یک محصول با چه چیزی می تواند ارتباط برقــرار کند. برای مدتــی طولانی محققین بعد نشانه شناسی طراحــی صنعتــی را می شــناختند. بوچانــان می گوید: “اینکــه نوعــی از ارتبــاط در محصــولات طراحی شــده وجود دارد، موضوع ناچیزی به نظر می رسد. بدیهی است موضوعات مربــوط بــه معنــا و بیان، نه فقط در شــکل گیری روش شناســی تاریخ، تئوری و نقد طراحی تأثیر دارد، بلکه در رشد پیکره اطلاعاتی مفاهیم معناگرا که در واقع راهنمای عملی طراحی هستند نیز مؤثر است”.

اخیرا این تفکر که یکی از ضرورت های طراحی صنعتی می بایست ایجــاد احســاس توســط محصــول باشــد، پایه ریــزی گردیــده اســت. بــر این اســاس نــوآوری در مفهوم که دلالت بر این دارد که استفاده گر نهایی، مفهومی را به یک محصول نسبت می دهــد، می توانــد بــه عنــوان نوعــی از نــوآوری مطــرح گــردد کــه به بهترین وجه طبیعت طراحی را بیان می دارد.

جاذبه احساسی

در مــورد جاذبــه احساســی اینگونه بیان می کننــد: ” کیفیتــی که بعد از افزودن عواملــی مانند ظاهر محصول، رنگ، صدا و استحکام حاصل می گردد و همینطور شور و هیجانی که محصول به اســتفاده گر و جهان ســمبولیکی که به آن مربوط اســت، منتقــل می نمایــد”. نورمــن این بخش از طراحی را تحت عنوان ” انعکاســی” توصیف می کند چرا که با مفهوم یک محصول و خاطراتی که به یاد می آورد و در همین حال با تصورات شــخصی ما و پیغام هایی که محصول به دیگران منتقل می کند ســروکار دارد.

بــرای نــوآور بودن در مفهوم، محصول نه تنهــا باید بیانگر کیفیت باشــد، بلکه باید جذاب و روایتگر یک داســتان بوده و با غرور توســط مالــک خــود بــه نمایش گذاشــته شــود. برای حصــول به ایــن نوع از نــوآوری، طراحــان صنعتــی باید بــه تمامــی ابزارهای نشانه شناســی محصول خصوصــا آنهایی که به عملکردهای سمبولیک مربوط می شوند، تسلط داشته باشــند.

نوآوری محصول چیست؟

نوآوری در ویژگی های سمبولیک

نــوآوری در ویژگی هــای ســمبولیک بــه انحراف و تغییر مســیر یک محصول از خصوصیات و الگوهای قراردادی اولیه خود مرتبط است. آنگونــه کــه هســکت اشاره می کند، از عهد باستان انســان ها یکســری از فرم های مناســب را برای اهدافی خاص آفریده اند و بنابراین برخی از این فرم ها با نیازهای اصلی کاملا متناســبند و زیبنده همان الگوی نخستین هستند(مثل شــکل لیوان، گلدان یا چنگال). با این حال در طول تاریخ فرم های اشیاء به واسطه امکانات جدید تکنولوژیک و تغییرات فرهنگی و … رشــد و تغییر یافتند و این اتفاق منجر به آفرینش الگوهای جدید شد.

تنها دلیل اینکه یک فرم و الگوی قراردادی اولیه پایدار و دارای موقعیت تثبیت شده ای است، این نیســت که آن فرم تطابق کامل با عملکرد دارد، بلکه محدودیت های صنعتــی و تولیــدی نیــز موجــب می گــردد کــه محصــول از قالــب و فرم اولیه خود خارج نگردد. این همان موضوع برقراری ســاختار غالب در محصول اســت که اشــاره می کند به مفهوم “طراحی غالب” که توسط ابرناتــی و یوتربــک در ســال ۱۹۷۸ معرفــی گردیــد.

نتیجه گیری

نــوآوری در زیبایــی و نــوآوری در اســتفاده، قابــل ترقــی و پیشرفت هستند در حالی که نوآوری در مفهوم و نوآوری در ارزش های ســمبولیک، ریشــه ای و بنیادیــن هســتند. ایــن نــوآوری محصولاتی را دربرمی گیرد که گرچه کاملا قابل شناسایی و تشخیصند، اما از گذشته منفــک نشــده اند و از ســبکی برگرفتــه از مدل هــای غالــب فرهنگــی و زیبایی شناسی استفاده کرده اند.

بنابراین نوآوری های قابل توسعه، احساسات مثبت اما با شدت کــم در اســتفاده گر را برانگیختــه می کنــد کــه ایــن احساســات بــر پایه شناخت و قابلیت پیش بینی است؛ در حالیکه نوآوری های ریشه ای و بنیادی تغییرات زیادی را در احساسات مصرف کننده ایجاد کرده و وضعیت و پیکره محصول را دگرگون می کند. بنابرایــن ممکــن اســت موجــب شــود کــه اســتفاده گر نهایــی قــادر به درک و تفســیر محصول از طریق مدل های تفســیری که از قبل می شناختند، نباشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
اشتراک
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات